Deník N: Při rekonstrukci diagnostického ústavu v Brně zmizely miliony, ředitelka je stále ve funkci. Ministerstvo ji vyzvalo, ať peníze vrátí

Kontrola v brněnském diagnostickém ústavu konstatovala, že při rekonstrukci budov zmizelo neznámo kam nejméně 3,6 milionu korun. Ministerstvo školství už začátkem ledna poslalo ředitelce Renatě Ježkové dopis, v němž žádá vrácení peněz. Ředitelka je ale od té doby na neschopence. Upozornila na sebe už loni v květnu, kdy v nouzovém stavu vyhodila část zaměstnanců. Ti se s ní dodnes soudí.

Dále čtěte v Deníku N:

Při rekonstrukci diagnostického ústavu v Brně zmizely miliony, ředitelka je stále ve funkci. Ministerstvo ji vyzvalo, ať peníze vrátí

Absurdní divadlo v režii Ježkové

Dlouhodobě sleduji činnost odborů v Diagnostickém ústavu Veslařská (dále DÚ) a nestačím se divit přístupu stávající ředitelky, Mgr. Renaty Ježkové k sociálnímu dialogu se zaměstnanci a odboráři.

Na úvod krátká rekapitulace událostí.

Vzhledem k dlouhodobému nepříznivému klimatu v DÚ, šikanóznímu jednání se zaměstnanci ze strany Mgr. Ježkové, které se také odráželo v kvalitě poskytovaných služeb DÚ, byly v polovině března založeny ustavující členskou schůzí odbory v rámci celorepublikově působícího Odborového svazu Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS). O této skutečnosti byla Mgr. Ježková neprodleně obeznámena ústní formou a také jí byl centrálou zaslán dopis oznamující založení odborů působících na pracovišti. Ústně byla Mgr. Ježková informována neprodleně a dopisem 30.3. Ustavující členská schůze a oznámení zaměstnavateli jsou jasně dané kroky, které určují působení odborové organizace na pracovišti. Následným krokem – administrativním, bylo zapsání pobočné organizace OS ČMS do rejstříku. To proběhlo, vzhledem ke krizové situaci v souvislosti s koronavirem, až v polovině dubna. Nicméně, zapsáním do rejstříku vzniká pro pobočnou organizaci možnost různých právních kroků, včetně disponování s majetkem. Jako datum vzniku a působení odborů je rozhodující termín ustavující členské schůze a den po oznámení o založení odborů zaměstnavateli (zákon formu neudává, tudíž i ústní forma může být dostačující).

Pokračovat ve čtení “Absurdní divadlo v režii Ježkové”

Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 26.6.2020 a nabude účinnosti ke dni 30.7.2020. Od tohoto data je možné využívat nové instituty sdíleného pracovního místa, nového způsobu doručování, vysílání zaměstnanců atd. Nové instituty nerozlučně spojené s během času a veřejným rozpočtem se stanou účinnými až k 1.1.2021. Přechodná ustanovení dále stanoví, že např. právo na dovolenou, které vzniklo přede dnem 1. ledna 2021, a čerpání této dovolené, i když k němu dojde po 31. prosinci 2020, se řídí § 211 až 223 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2021.
Novela zákoníku práce 2020 přináší praxí již dlouho očekávané a potřebné změny společně s řešením souladu s předpisy a judikaturou EU, přispívá ke zjednodušení komunikace mezi subjekty pracovněprávních vztahů a snižuje administrativní požadavky zaměstnavatelů. Stěžejní změnou je postihnut způsob výpočtu dovolené, jedná se o zjednodušení a zpřesnění výpočtu. Dále pak přináší zcela nový institut sdíleného pracovního místa a mnoho dalších potřebných změn. Novela obsahuje i transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018 kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
 

Pokračovat ve čtení “Novela zákoníku práce”

Předseda Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska se zajímá o situaci v Diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče Brno.

V pondělí 13.7. se uskutečnilo jednání vedení pobočné organizace OS ČMS Diagnostický ústav Veslařská (OSČMS DÚV) s předsedou OS ČMS a poslancem Parlamentu ČR JUDr. Stanislavem Grospičem.

Předmětem debaty byla analýza současné situace a určení strategie vedoucí k naplnění
deklarovaných cílů pobočné organizace.
Za nepřístojný byl označen přístup vedení Diagnostického ústavu k jednání s pobočnou organizací, kterým se snaží zpochybnit existenci OS ČMS DÚV. OS ČMS DÚV splňuje veškeré právní náležitosti nutné k působení na pracovišti Diagnostického ústavu Veslařská a přístup vedení DÚ chápeme jako snahu poškodit pobočnou organizaci a zlikvidovat snahu o sociální dialog a obranu práv zaměstnanců.
S uspokojením jsme přijali informaci o rozrůstající se členské základně.
Účastníci jednání se shodli na nutnosti zintenzivnit podporu zaměstnanců poškozených současným vedením Diagnostického ústavu. Konkrétní pomoc těmto zaměstnancům bude předmětem nadcházející členské schůze OS ČMS DÚV.

Vyjádření Terezy Nedomové k otevřenému dopisu

Dobrý den,

Rozhodla jsem se zapojit do současně řešené situace s paní ředitelkou Mgr. Renatou Ježkovou. Předem bych chtěla sdělit, že jsem ráda za to, že tato paní už není součástí mého téměř každodenního života, ale rozhodně mi nejsou jedno další, potencionální zájemci či uchazeči o zaměstnání v tomto ústavu, kteří se chtějí profesionálně podílet na výchově a péči o ohrožené děti.

Pokračovat ve čtení “Vyjádření Terezy Nedomové k otevřenému dopisu”

Prohlášení Michaely Zdráhalové

Všem, kterých se to týká.

Když jsem četla, kolegové, Váš otevřený dopis Mgr. Ježkové k jejímu odstoupení, pocítila jsem respekt i částečnou úlevu. Respekt k Vaší víře, možná naději, že tyto kroky mohou něco změnit a především, že toto změnit chcete. Vím jen z doslechu o některých událostech a dopadech dopisu, ale věřte, že mne to velmi mrzí. Rozhodla jsem se proto také sdílet svůj pohled. Uvědomuji si, že pokud člověk už není součástí DÚM na Veslařské, je tento krok mnohem snazší, což samo o sobě vypovídá o naléhavosti a bezútěšnosti situace v zařízení.

Pokračovat ve čtení “Prohlášení Michaely Zdráhalové”