Ředitelka Mgr. Renata Ježková byla odvolána

Na základě dopisů, které jsme obdrželi od ministra školství Ing. Roberta Plagy, PhD. a ředitele odboru 20 Mgr. Jana Mušuty, sdělujeme následující informace.

Dne 10.3.2021 navštívil Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246 (dále DÚ) Mgr. Jan Mušuta, ředitel odboru řízení regionálního školství. Informoval zástupkyni ředitelky Mgr. Kateřinu Vlašínovou a předsedu odborové organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (dále ČMOS PŠ), Mgr. Karla Hubičku o tom, že byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále ministerstvem) Mgr. Renata Ježková odvolána z funkce ředitelky.

K tomuto setkání nebyla naše základní organizace, která vedle ČMOS PŠ také působí na pracovišti DÚ přizvána.

K dnešnímu datu (1.4.2021) informace o odvolání Mgr. Renaty Ježkové nebyla zveřejněna a není veřejně dohledatelná, a to ani na webu DÚ ani na stránkách MŠMT. Na oficiálních webových stránkách je Mgr. Renata Ježková stále vedena jako ředitelka instituce.

To, že nebyli zaměstnanci informováni o odvolání ředitelky, vnímáme jako pochybení Mgr. Kateřiny Vlašínové, zástupkyně ředitelky. Stejně tak Mgr. Karel Hubička – za ČMOS PŠ – by měl jako předseda odborové organizace hájit práva zaměstnanců, včetně zajištění jejich informování v tomto směru. Plně se tím potvrdily naše obavy, že působení ČMOS PS bude ovlivňováno skutečností, že je Mgr. Karel Hubička v příbuzenském vztahu (manžel) s bývalou ředitelkou Mgr. Renatou Ježkovou.

Dle našeho názoru tento střet zájmů ukazuje, za jakým účelem byly odbory založeny. Šlo především o prosazování zájmů a upevnění pozice Mgr. Renaty Ježkové.

Již před rokem naše Základní odborová organizace Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska, pobočná odborová organizace Diagnostický ústav Veslařská (dále OS ČMS) vydala prohlášení (otevřený dopis) směrem k Mgr. Renatě Ježkové, které neslo jasný požadavek s žádostí, aby odstoupila z funkce.

Po mnoha měsících aktivit naší odborové organizace, které směřovaly k nápravě závažné situace způsobené nekompetentním vedením Mgr. Renaty Ježkové nám dalo ministerstvo v mnoha ohledech za pravdu.

Chceme informovat všechny své členy, všechny zaměstnance DÚ, všechny spolupracovníky a veřejnost, že Mgr. Renata Ježková byla odvolána a již není úřadující ředitelkou Diagnostického ústavu Brno, Veslařská.

Vítáme tento krok. Věříme, že je důležitý k nápravě neuspokojivé situace v DÚ. Věříme, že se bude dařit navrátit dobré jméno DÚ a přispět k dobrému fungování instituce, aby mohla znovu plnit svoji funkci v zájmu ohrožených dětí.

My, členové OS ČMS jsme prokázali, že naším zájmem nebyl náš osobní prospěch, ale veškeré aktivity směřovaly k nápravě chyb, ke zlepšení fungování DÚ a k boji za práva a důstojnost zaměstnanců.

S pozdravem
ZO OS ČMS Diagnostický ústav Veslařská

Deník N: Při rekonstrukci diagnostického ústavu v Brně zmizely miliony, ředitelka je stále ve funkci. Ministerstvo ji vyzvalo, ať peníze vrátí

Kontrola v brněnském diagnostickém ústavu konstatovala, že při rekonstrukci budov zmizelo neznámo kam nejméně 3,6 milionu korun. Ministerstvo školství už začátkem ledna poslalo ředitelce Renatě Ježkové dopis, v němž žádá vrácení peněz. Ředitelka je ale od té doby na neschopence. Upozornila na sebe už loni v květnu, kdy v nouzovém stavu vyhodila část zaměstnanců. Ti se s ní dodnes soudí.

Dále čtěte v Deníku N:

Při rekonstrukci diagnostického ústavu v Brně zmizely miliony, ředitelka je stále ve funkci. Ministerstvo ji vyzvalo, ať peníze vrátí

V těchto dnech zveřejnil NKÚ závěry z Kontrolní akce č. 19/28.

Tato zpráva je pro ZO OSČMS Veslařská důležitá, jelikož předmětem kontroly bylo také pracoviště Diagnostického ústavu Veslařská, na kterém naše organizace působí.

Ve zprávě se dočteme mnoho závažných zjištění:

  • vyplatil zhotoviteli poskytnutou dotaci v celkové výši 9 621 280 Kč, ačkoliv skutečné stavební práce byly provedeny pouze ve výši 3 662 928 Kč včetně DPH. Rekonstrukce stavby nebyla dokončena a zkolaudována, dosud není způsobilá k užívání. Účel akce stanovený ve schváleném investičním záměru nebyl naplněn, přestože dotace byla zcela vyčerpána. DÚ a SVP Brno porušil povinnosti při hospodaření s majetkem státu a investice byla nesprávně vykázána v účetnictví;
  • u další akce vyplatil zhotoviteli poskytnutou dotaci v celkové výši 5 206 314 Kč, ačkoliv skutečné stavební práce byly provedeny pouze ve výši 2 804 066 Kč včetně DPH. Největší položkou z nezrealizované, ale proplacené části je zimní zahrada v minimální výši 1 181 845 Kč včetně DPH. Budova také není vybavena nábytkem v hodnotě 252 733 Kč, který měl být z dotace rovněž pořízen. DÚ a SVP Brno od zhotovitele stavbu protokolárně převzal, přestože dílo nebylo dokončené a schopné předání. Na stavbu byl vydán kolaudační souhlas. Nezrealizovaná část stavby byla nesprávně vykázána v účetnictví
  • obcházel zákon tím, že uhradil v rozmezí 18. 11. 2016 až 30. 11. 2016 v hotovosti celkovou částku 2 314 222 Kč, kterou rozdělil na deset dílčích transakcí. DÚ a SVP Brno obcházel zákon i u další akce tím, že uhradil v rozmezí 30. 11. 2016 až 7. 12. 2016 v hotovosti celkovou částku 1 465 778 Kč, kterou rozdělil na osm dílčích transakcí. Současně tímto jednáním porušil stanovené podmínky a pokyny, neboť předmětné faktury uhradil v hotovosti, a nikoliv z bankovního účtu;
  • zaslal Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy podklady pro závěrečné vyhodnocení akce, které nebyly věcně správné a úplné, a tudíž byly v rozporu s prováděcí vyhláškou. DÚ a SVP Brno uvedl ve zprávách k závěrečnému vyhodnocení dvou akcí nepravdivé údaje o splnění závazných ukazatelů a podmínek obsažených v řídicí dokumentaci, navíc jedna z nich nebyla dokončena, objekt nebyl zkolaudován a dosud neslouží stanovenému účelu.

Plně se v této zprávě potvrdily znepokojivé aspekty činnosti ředitelky Mgr. Ježkové, na které naše odborová organizace dlouhodobě upozorňovala. Součástí zveřejnění závěrů kontrolní akce byla také informace, že v souvislosti s šetřením bylo 5.10.2020 podáno trestní oznámení ke Krajskému státnímu zastupitelství v Brně.

V současné době je Mgr. Ježková na zdravotní neschopence. Touto situací se může řešení problému dále oddalovat.

Musíme konstatovat, že MŠMT v této situaci jedná poměrně laxně. Bohužel, došlo k situaci, kdy byla ministerstvem zřízená instituce zlikvidována po personální stránce, jelikož většina zkušených pracovníků byla propuštěna či přinucena odejít a jejich místa nahradili noví zaměstnanci, jejichž největší předností je absolutní loajalita ke stávající ředitelce.

Konstatujeme, že naše prohlášení směrem k Mgr. Ježkové, výzva formulovaná v otevřeném dopise byla zcela oprávněná a nadále na tomto požadavku trváme: http://odbory.jednoduse.cz/otevreny-dopis-k-odstoupeni-mgr-renaty-jezkove/

Pevně věříme, že situace bude vyřešena ku prospěchu obecného zájmu a zájmu pracujících. Víme ovšem, že škody napáchané Mgr. Ježkovou bude náročné napravit. Odboráři OS ČMS Veslařská jsou odhodláni ve své činnosti dále pokračovat a přispět ke znovuobnovení kvalitního fungování Diagnostického ústavu, který má nezastupitelnou funkci v systému ústavní a ochranné výchovy.

Celý text výsledků Kontrolní akce: https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=19%2F28&rok=0&sestava=0&fbclid=IwAR2V9f1TXf5bswFyBPrCBeJXVp7GQ0z_TAV1FL4cOPKtLVkLlAc8gIdQd1k

Věci jsou v pohybu

Před několika dny naše odborová organizace prostřednictvím svého předsedy využila zákon číslo 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím a dotazovala se Nejvyššího kontrolního úřadu.

Dotaz se týkal výsledku kontrolní akce s označením 19/28 – Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Mezi kontrolovanými osobami je i Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246, při kterém naše základní odborová organizace působí.

Ze stránek NKÚ je patrné, že kontrola je ukončená, ale není dosud publikovaná. Tento stav je už delší dobu nezměněn.

Požadovali jsme informaci, proč není publikován kontrolní závěr. Kompetentní osoba z NKÚ nám sdělila, že kontrola je ukončená, ale kontrolní závěr není zveřejněný. A to proto, že Policie České republiky požádala o pozastavení jeho publikování z důvodu podání trestního oznámení a vyšetřování konkrétní osoby.

Pro nás je to po delší době velice dobrá zpráva, která nám dává naději, že se vše hýbe správným směrem.

Věříme, že spravedlnost zvítězí a naše odbory budou ve své snaze úspěšné.

V pátek 18.12. proběhla další schůze členů ZO OSČM Diagnostický ústav Veslařská.

Mezi hlavní body schůze patřilo projednání současné situace na pracovišti, která byla vyhodnocena odboráři jako nadále silně neuspokojivá. Bylo konstatováno, že závažné nedostatky v oblasti personálního zajištění a vztahů na pracovišti dále přetrvávají.

Odboráři byli informování o probíhajícím soudním procesu, ve kterém vystupuje jako jedna ze stran Mgr. Tomáš Nagy, předseda ZO.

Přítomní vyjadřovali rozhodnutí dále setrvat ve své činnosti, posilovat vzájemnou podporu nespravedlivě propuštěným odborářům a setrvat ve své činnosti až do vyřešení všech problematických aspektů činnosti vedení DÚ. Odboráři nadále setrvávají na svém stanovisku, že jediným řešením situace je odvolání či odstoupení Mgr. Ježkové z pozice ředitelky Diagnostického ústavu.

V závěru schůze popřál předseda všem členům odborové organizace krásné a klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.

Absurdní divadlo v režii Ježkové

Dlouhodobě sleduji činnost odborů v Diagnostickém ústavu Veslařská (dále DÚ) a nestačím se divit přístupu stávající ředitelky, Mgr. Renaty Ježkové k sociálnímu dialogu se zaměstnanci a odboráři.

Na úvod krátká rekapitulace událostí.

Vzhledem k dlouhodobému nepříznivému klimatu v DÚ, šikanóznímu jednání se zaměstnanci ze strany Mgr. Ježkové, které se také odráželo v kvalitě poskytovaných služeb DÚ, byly v polovině března založeny ustavující členskou schůzí odbory v rámci celorepublikově působícího Odborového svazu Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS). O této skutečnosti byla Mgr. Ježková neprodleně obeznámena ústní formou a také jí byl centrálou zaslán dopis oznamující založení odborů působících na pracovišti. Ústně byla Mgr. Ježková informována neprodleně a dopisem 30.3. Ustavující členská schůze a oznámení zaměstnavateli jsou jasně dané kroky, které určují působení odborové organizace na pracovišti. Následným krokem – administrativním, bylo zapsání pobočné organizace OS ČMS do rejstříku. To proběhlo, vzhledem ke krizové situaci v souvislosti s koronavirem, až v polovině dubna. Nicméně, zapsáním do rejstříku vzniká pro pobočnou organizaci možnost různých právních kroků, včetně disponování s majetkem. Jako datum vzniku a působení odborů je rozhodující termín ustavující členské schůze a den po oznámení o založení odborů zaměstnavateli (zákon formu neudává, tudíž i ústní forma může být dostačující).

Pokračovat ve čtení “Absurdní divadlo v režii Ježkové”

Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 26.6.2020 a nabude účinnosti ke dni 30.7.2020. Od tohoto data je možné využívat nové instituty sdíleného pracovního místa, nového způsobu doručování, vysílání zaměstnanců atd. Nové instituty nerozlučně spojené s během času a veřejným rozpočtem se stanou účinnými až k 1.1.2021. Přechodná ustanovení dále stanoví, že např. právo na dovolenou, které vzniklo přede dnem 1. ledna 2021, a čerpání této dovolené, i když k němu dojde po 31. prosinci 2020, se řídí § 211 až 223 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2021.
Novela zákoníku práce 2020 přináší praxí již dlouho očekávané a potřebné změny společně s řešením souladu s předpisy a judikaturou EU, přispívá ke zjednodušení komunikace mezi subjekty pracovněprávních vztahů a snižuje administrativní požadavky zaměstnavatelů. Stěžejní změnou je postihnut způsob výpočtu dovolené, jedná se o zjednodušení a zpřesnění výpočtu. Dále pak přináší zcela nový institut sdíleného pracovního místa a mnoho dalších potřebných změn. Novela obsahuje i transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018 kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
 

Pokračovat ve čtení “Novela zákoníku práce”

Předseda Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska se zajímá o situaci v Diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče Brno.

V pondělí 13.7. se uskutečnilo jednání vedení pobočné organizace OS ČMS Diagnostický ústav Veslařská (OSČMS DÚV) s předsedou OS ČMS a poslancem Parlamentu ČR JUDr. Stanislavem Grospičem.

Předmětem debaty byla analýza současné situace a určení strategie vedoucí k naplnění
deklarovaných cílů pobočné organizace.
Za nepřístojný byl označen přístup vedení Diagnostického ústavu k jednání s pobočnou organizací, kterým se snaží zpochybnit existenci OS ČMS DÚV. OS ČMS DÚV splňuje veškeré právní náležitosti nutné k působení na pracovišti Diagnostického ústavu Veslařská a přístup vedení DÚ chápeme jako snahu poškodit pobočnou organizaci a zlikvidovat snahu o sociální dialog a obranu práv zaměstnanců.
S uspokojením jsme přijali informaci o rozrůstající se členské základně.
Účastníci jednání se shodli na nutnosti zintenzivnit podporu zaměstnanců poškozených současným vedením Diagnostického ústavu. Konkrétní pomoc těmto zaměstnancům bude předmětem nadcházející členské schůze OS ČMS DÚV.